מיזוגים ורכישות
 • מעל 50% מהמיזוגים והרכישות אינם משיגים את היעדים המתוכננים!!
   
 • האם יש תכנית ליום שאחרי המיזוג/הרכישה למיצוי יכולות מערך התפעול ושרשרת האספקה?!
 • מי הגורמים שאחראים ליישום תכנית המיזוג/רכישה?! 

   
במהלך המשא ומתן לא מתכננים את "היום שאחרי" ("100 הימים הראשונים"):
 • נדרש להקים גוף לתכנון האינטגרציה
 • בניית תכניות עסקיות
 • הגדרת מבנה ארגוני
 • בניית תהליכי עבודה
 • הקמת תשתיות ומערכות מידע
 • מיסוד תרבות ותקשורת ארגונית
 השירות של :
 1. הערכה תפעולית כחלק מתהליך בדיקת הנאותות
 2. תכנון האינטגרציה בין מערכי התפעול ושרשרת האספקה
 3. ניהול תהליך האינטגרציה
 4. הדרכות

המתודולוגיה לניהול תהליכי מיזוג ורכישה בהיבטים התפעוליים, מתבססת על שלושה שלבים עקריים:

 • בדיקת נאותות (Due Diligence)
 • תכנון המיזוג/רכישה
 • האינטגרציה (Post Merger Integration)
בשלב בדיקת הנאותות מבוצעת הערכה תפעולית של מהערך התפעול ושרשרת האספקה של החברה הנרכשת, כחלק מתהליך גיבוש הצעת המחיר.
הבדיקה מתמקדת ברמת השירות, מלאי, רכש, מערך הייצור, הפצה ומערכות מידע. הערכה תפעולית מתייחסת לפוטנציאל הקיים במיזוג/רכישה, הסיכונים וההתאמה בין הארגונים ומידת הסינרגיה שניתן להשיג מהמיזוג בהיבט התפעולי.
 
בשלב תכנון המיזוג/רכישה המיקוד הינו בנושאים הבאים:
 • גיבוש צוות תפעולי (פנימי וחיצוני) ליישום האינטגרציה
 • זיהוי אנשי המפתח בתפעול ובניית תכנית להשארתם בארגון
 • בניית תכנית עבודה ליישום האינטגרציה -
  • הגדרת היעדים העסקיים, המשימות ולוחות זמנים לכל יחידה
  • שינוי/עדכון מבנה ארגוני ושגרת ניהול
  • בניית תכנית עבודה לכל מחלקה
 • שינוי/עדכון תהליכי עבודה לתמיכה באסטרטגיה העסקית של החברה
 • שינוי/עדכון תשתיות ומערכות מידע
 • שינוי/עדכון תמחיר
 • בניית החזון של שרשרת האספקה
 • בניית התקשורת הארגונית עם המערך התפעולי

בשלב האינטגרציה המיקוד הינו ביישום תכנית העבודה. הדגשים לשלב ה- PMO:

 • ראיונות עם עובדים לצורך היכרות אישית
 • עדכון/הקמת מדדי בקרה תפעוליים
 • ניהול הידע הארגוני
 • הטמעת מבנה ארגוני ושגרת ניהול
 • ניהול ומעקב על יישום תכנית העבודה

לצפייה בהרצאה של שי רייז בכנס מיזוגים ורכישות 2011