28/10/11 - פתרונות שקילה בשרשרת האספקה
למערכות שקילה מספר מטרות בשרשרת האספקה:
·      אימות משקל בין משקל נדרש/ רשום לבין המשקל בפועל.
·      סיווג פריטים על פי משקל והכוונת תנועת הפריט בשרשרת האספקה בהתאם לתוצאות השקילה.
·      איסוף נתונים לצורך ניתוחים סטטיסטיים. השימוש במידע הנאסף הינו עבור בקרת תהליכים סטטיסטית (SPC) ויכול לשמש את הארגון, גם עבור תהליכי LEAN , SIGMA 6 ואחרים..
 
שימוש בנתוני שקילה יכול להתבצע בזמן אמת כך שיאפשר להשתמש בנתוני השקילה לצורך סווג מוצרים לפי משקל, זיהוי פריטים לא תקינים וכו' , או בדיעבד, לצורך שיפור איכות והקטנת עלויות בשרשרת האספקה (לאחר איסוף וניתוח נתונים לאורך זמן).
פתרונות השקילה נעים בטווח שבין שקילה סטאטית וידנית ועד שקילה אוטומטית במהלך תנועת החומר בשרשרת האספקה.
שקילה סטאטית הינה מערכת בה מפעיל מניח את הפריט על המשקל, בכדי לבחון האם המשקל תקין, מתחת או מעל למשקל הנדרש.
שקילה אוטומטית הינה מערכת בה הפריט נשקל בזמן התנועה בשרשרת האספקה באופן אוטמטי.
מערכות השקילה אינן יישום פרטני אלא משולבות עם בקרים המאפשרים בקרה ויזואלית על משקל תקין/חריג (ירוק/אדום),  מיון אוטומטי של חלקים/מוצרים ועוד. כמו כן, משולבות מערכות השקילה עם תוכנות ואפליקציות לניהול שרשרת האספקה ולמעשה לארגון יש מערכת משולבת היודעת לשקול את המוצר, לבצע עיבוד על הנתונים, לשייך את המידע להזמנה, ללקוח, לפקודת עבודה, לקבלת סחורה מספק וכו' ולשמור את המידע במערכת המידע הארגונית, בהתאם לשימושים הנדרשים.
דוגמאות ליישומים של פתרונות משקל בשרשרת האספקה:
·      קבלת סחורה מספקים – בדיקת המשקל נטו שהתקבל בפועל, לעומת המשקל הרשום בתעודת המשלוח של הספק. לצורך ביצוע הבדיקה נדרש להקים ולנהל את משקלי האריזות של הספק (משטחים, קרטונים וכו'). התוצאה בפועל הינה בקרה טובה יותר על כמות הסחורה הנקלטת במלאי.
·      בדיקת טולרנס של מוצר – בדיקת משקל המוצר מאפשרת לוודא האם המוצר תקין או פסול, או אם האם תכולת האריזה עומדת בתקן הנדרש.
·      הקטנת מתנות ללקוח (GIVE AWAY) – מתנה ללקוח הינה מתן סחורה ללקוח, מעבר לרשום באריזה וללא תשלום. לדוגמא, בביצוע בקרה סטטיסטית על המשקל של אריזות שהמשקל הרשום עליהן הינו 1 ק"ג, נמצא כי המשקל בפועל נע בין 1.02 ל- 1.07 ק"ג. המשמעות הינה שהלקוחות מקבלים מתנה של כ- 2%-7% באופן קבוע. במונחים שנתיים, עלות ה- GIVE AWAY לארגון הסתכמה במאות אלפי ₪. צוות יעודי שהוקם, ניתח את הפעולות, ביצע פעולות מתקנות והצליח להוריד את ה- GIVE AWAY בצורה משמעותית.
·      סיווג מוצרים על פי משקל - מוצרים במשקל משתנה, כגון ירקות ופירות מסווגים ע"י מערכות שקילה באופן אוטמטי, על פי משקל ובהתאם לכך גם מתומחרים אחרת.
·      קיצור זמן העמסה של משאיות תפזורת – תהליך העמסת משאיות במוצרים הנמכרים בתפזורת (דשנים, אגרגטים וכו') כולל בדר"כ את השלבים הבאים:
זמן המחזור להעמסת משאית התארך עקב מקרים רבים בהם המשאיות הועמסו עם משקל עודף או משקל חסר ונדרשו לחזור לתור, בכדי להמתין להורדת/ הוספת סחורה.
הוספת משקל שחובר לכף השופל, הקטינה למינימום את מספר המקרים בהם המשאיות הועמסו עם משקל עודף/ חסר ובכך קוצר משמעותית זמן המחזור להעמסת משאיות.
·      מיצוי כושר העמסה של משאיות במחצבות – עלות המשאיות במחצבות הינה יקרה ביותר ומיצוי כושר העמסה של המשאית הינו אחד מגורמי המפתח לרווחיות המחצבה. תהליך העמסה מבוצע ע"י שופל, בגר או מעמיסים אחרים. בשקילת החומר שהועבר ע"י המשאיות למגרסה נמצא כי המשאיות אינן מועמסות בהתאם לקיבולת העמסה האפשרית. הוספת משקל למשאית ומנורת בקרה המציינת כי המשאית הועמסה במלואה, במהלך הטעינה, העלתה את תפוקת המשאית במונחים של טון לסבב בכ- 10%-15%.
·      בקרה על תכולת אריזה – בדיקת משקל לאריזה יכולה לבחון אם מספר הפריטים המוצהר באריזה תואם את המשקל בפועל. למשל שקילת חבילה והשוואה למשקל התיאורטי של המוצרים בחבילה. שקילת משטח והשוואה למשקל התיאורטי של החבילות במשטח. הבדיקה הנ"ל חשובה בעיקר בפריטים המוגדרים "כחמידים" בשרשרת האספקה.
·      בדיקות עומס – שקילת משאיות ואמצעי הובלה אחרים והשוואה למשקל המותר. מטרת הבדיקה הינה למנוע חריגה מנהלים ותקנות בטיחות ולמנוע חשיפה של הארגון לסיכונים מיותרים בשרשרת האספקה.
בראייה כוללת של צרכי שרשרת האספקה, מהוות מערכות השקילה גורם בקרתי מרכזי במניעת הפרות של הוראות והנחיות בטיחות, במניעת "בזבוזים" שונים לאורך שרשרת האספקה והינן נדבך מרכזי בניהול שרשרת הערך של הארגון.