20/9/11 - Sales & Operations Planning

 Sales & Operations Planning (S&OP)הינו תהליך ארגוני המשלב תהליכי תכנון ותהליכי קבלת החלטות ארגוניות בכדי לאזן בין הביקוש וההיצע. תהליך ה- S&OP מערב גורמי מכירות, שיווק, תפעול, שרשרת אספקה וכספים ביחד, לצורך בחינת ההשלכות של הביקושים על האספקות והתוצאות העסקיות של הארגון. 
תוצר התהליך הינו תוכנית תפעולית מוסכמת להקצאת המשאבים הארגוניים, בכדי לעמוד ביעדי השיווק והמכירות.
תכנון S&OP אסטרטגי הינו לטווח הארוך. תכנון S&OP  טקטי הינו לטווח הבינוני/קצר.

•     גישות עיקריות:
–        Top-Down Planning  - תחזית המכירות מניעה את תהליך התכנון. הדגש הינו על שימוש בכלים סטטיסטים ותכנוניים בכדי לשפר את
           התחזית.
–        Bottom-Up Planning  - התכנון מתחשב בהיקף המשאבים הנדרשים לעומת המשאבים הזמינים בכדי לספק את הביקושים. בשיטה זו
           הדגש הינו על בניית יכולות תפעוליות בכדי לספק את הביקוש.
–         שילוב בין הנ"ל.

 
להלן תרשים סכמטי של תהליך S&OP כדוגמא:
להצלחת תהליך S&OP בארגון, נדרש:
•     מחויבות הנהלה ומינוי אוונגליסט (חבר הנהלה) לתהליך.
•     הבנת פונקציית המטרה של כל גורם המשתתף בתהליך ויצירת מחויבות משותפת
•     יצירת בסיס נתונים אחיד.
•     בנייה/עידכון תהליכי עבודה תומכים
•     בניית כלים לתמיכה בפעילות.
•     בניית מדדים והגדרת יעדים.
•     רענון הגדרות תפקידים, סמכות ואחריות.
•     בניית ציוותי עבודה משותפים כולל הגדרת לוגיקות תכנוניות, בניית תרחישים ותוכניות מגירה.
•     תקשור התהליך בארגון.
•     שגרת עבודה ובחינה שוטפת של תוצאות התהליך.  

מדדים לדוגמא שיכולים לשמש לצורך בקרה וניטור תהליך S&OP הינם:
•     דיוק התחזית
•     עמידה בתוכנית הייצור
•     רמת שירות – FILL RATE
•     ימי מלאי
•     עלות ביצוע